Erkentekijkheid

Verandering van straatnaam

Vergadering van de gemeenteraad op 31 maart 1950

Tegenwoordig de hh. Gerard Leconte,Burgemeester, Gerard Malysse, Florent Vandekerckhove, schepenen, Ch. Decoene, G. Ghesquière, Maur. Claerhout, Marcel Anraet, Camiel Deschaek, Valentin Dehens, Constant Deylgat, Alfons Geldhof, Joseph Melsens, secretaris.
De Gemeenteraad,

Gezien in het jaar 1950 de tiende verjaring van de Slag aan de Leie plechtig herdacht wordt;Lt. GerardstraatGezien de hardnekkigste veldslag van heel de Leiestreek geleverd werd te Kuurne, in de beroerde dagen van mei 1940, waarbij, benevens vele vijanden, ook vele van onze Belgische soldaten sneuvelden.
Gezien volgens verklaring van Generaal Ivan Gérard, toen ter tijde bevelhebber van het 12e Linieregiment hetwelk alhier slag leverde, zijn soldaten een buitengewone dapperheid aan de dag legden voor de verdediging van ons grondgebied, niettegenstaande zij blootgesteld waren aan het moordend vuur van de vijand, die kost wat kost, en dank zij zijn numerieke meerderheid onze Leierivier wilde oversteken;
Gezien bewuste Bevelhebber aan het hoofd van zijn troepen zich op een schitterende wijze van zijn taak gekweten heeft, en zijn roemrijk gedrag alle achting afdwingt;
De Gemeenteraad, willende blijk geven van onvergankelijke genegenheid en voortdurende dankbaarheid aan hem, die in de beruchte Meidagen van 1940 door zijn heldhaftig voorbeeld zijn strijders aanspoorde om hier ter plaatse de vijand met ware heldentrots en doodsverachting het hoofd te bieden;
Besluit:
Aan een gedeelte van de huidige Harelbeeksestraat, en wel bepaald aan het gedeelte van af het oorlogsmonument 1914-1918 tot aan de Leie, aan het monument ter nagedachtenis van de Leieslag 1940, de benaming te geven van Generaal Ivan Gérardstraat.
________________________________________

Ereburgerschap gemeente Kuurne

Vergadering van de gemeenteraad op 31 maart 1950

Tegenwoordig de hh. Gerard Leconte, Burgemeester, Gerard Malysse, Florent Vandekerckhove, schepenen,
Ch. Decoene, G. Ghesquière, Maur. Claerhout, Marcel Anraet, Camiel Deschaeck, Valentin Dehens, Constant Deylgat, Alfons Geldhof, leden, Joseph Melsens, secretaris.
De Gemeenteraad,

Kolonel SBH Ivan GérardGezien de Generaal Ivan Gérard zijn naam bijna onafscheidbaar gemaakt heeft van onze gemeente, ten gevolge van zijn buitengewoon moedig en heldhaftig gedrag tijdens de Slag aan de Leie alhier in mei 1940; Gezien Generaal Ivan Gerard, tijdens die veldslag, bevelhebber was van het 12e Linieregiment, dat hier ter plaatse slag leverde tegen een numeriek sterke re vijand, en dat hij op een roemrijke en schitterende manier zijn troepen wist aan te voeren;Gezien Generaal Ivan Gerard ieder jaar de plechtigheden van de herdenking van de Slag aan de Leie met zijn tegenwoordigheid komt vereren en aldus de broederband tussen hem en onze bevolking nog nauwer toesluit;
Gezien de grote genegenheid van onze bevolking tegenover hem, die tot het uiterste ging om uit liefde voor ons Vaderland, de vijand te bekampen en dezes snode plannen zoveel mogelijk te verijdelen;
Blijk willende geven van de verschuldigde erkentelijkheid en tevens uit dankbaarheid en innige genegenheid om de overgrote bewezen diensten tijdens de Leieslag van Kuurne;
Besluit:
De Generaal Ivan Gérard het ereburgerschap van onze gemeente toe te kennen.
 ________________________________________

Verandering van straatnaam

Vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 1 maart 1957

Nieuwstraat

Tegenwoordig de hh. Jos Vereecke, Burgemeester, Ghesquière en Deylgat, Schepenen,
Buyck, Vertriest, Vanneste, Vandekerckhove, Dehens, Devolder, Callens, Schietgat, leden, J. Melsens, secretaris.
De Gemeenteraad,
Gezien tijdens de jongste oorlogsgebeurtenissen alhier de Slag aan de Leie geleverd werd door het 12e Linieregirnent, dat, ten gevolge van zijn heldenmoed en zijn onversaagdheid in den strijd, de vijand zware verliezen berokkende;
Gezien het 12e Linieregiment de strijd aan de Leieoevers aanknoopte om inmiddels gelegenheid te geven aan de overige Belgische troepen een geordende aftocht te verzekeren, tot dewelke zij gedwongen waren door de numeriek meerdere vijand;
Gezien, in de Slag aan de Leie 1940, welke. te Kuurne geleverd werd, er 107 van onze Belgische militairen den heldendood sneuvelden.

Gezien na de krijgsverrichtingen er in de Duitsche mémories van voornoemde Slag aan de Leie gewag gemaakt wordt van de sterke en geduchte vijand die het Duitse leger in onze verdediging zag;
Gezien het gemeentebestuur bereid is een bijzondere gunst te verlenen aan voornoemd 12e Linieregiment, uit erkentelijkheid voor de grootste aller opofferingen;
Besluit:
De straatbenaming van de Nieuwstraat, te vervangen door de benaming 12e Liniestraat.
19 mei 1957... De Nieuwstraat heet voortaan 12 de. Liniestraat. De gemeentewerkman Palmer Vermeulen bevestigt de naamgeving
 ________________________________________

Erkentelijkheidspenning André Lietaert

Vergadering van de gemeenteraad op 14 december 1984

Aanwezig de heren A. Deylgat, burgemeester-voorzitter,
F. Maertens, A. Vandekerckhove, mevr. S. Delagrange en F. Deprez, Schepenen
Doom, Vanderbeken, Devolder, JG Piepers, Raes, JS Piepers, Decorte, Lemey, Mevr. Muylaert-Vandendriessche, De Cruyenaere, Deroo, Mevr. Bouckaert, Bouckaert, Arco, Roobroeck en mevr. Maelfait-Vantieghem, Leden
G. Maertens, secretaris
Gehoord de heer Burgemeester-Voorzitter in zijn uiteenzetting:

André Lietaert

Gezien de heer André Lietaert, gewezen schooldirecteur van de Gemeentelijke Centrumschool, gedurende zijn lange loopbaan naast zijn taak van onderwijzer, ontelbare diensten heeft bewezen aan het verenigingsleven en aan de Kuurnse gemeenschap;
Overwegende dat hij gedurende veel jaren de stimulerende kracht is geweest van het verenigingsleven zowel voor wat betreft de vaderlandse verenigingen en de talrijke, als ter gelegenheid van de openbare plechtigheden;
Gezien hij steeds een voorname rol heeft vervuld in de betrekkingen met het 12de Linieregiment en de verbroedering met Gemünd (D);
Overwegende dat hij in 1985 mag terugzien op een 25-jarig voorzitterschap van het Gemeentelijk Feestcomité;
Gezien hij een stuwende kracht was van de actie voor het behoud van de zelfstandigheid van onze gemeente;
Overwegende dat hij onbetwistbaar als een zeer verdienstelijk inwoner van onze gemeente wordt beschouwd,
BESLIST: met eenparigheid van stemmen:
Als blijk van waardering, aan de heer André Lietaert de erkentelijks penning van de gemeente Kuurne te verlenen
 ________________________________________

Erkentelijkheidspenning Aimé Acton

Vergadering van de gemeenteraad op 12 mei 2015

De h. F. Benoit (burgemeester)
De hh. J. Bossuyt, F. Watteeuw, mevr. A. Messelier, de hh. J. Deprez en F. Ramon (schepenen), De h. B. Deloof (voorzitter ocmw),
Mevr. V. Vanhoutte (secretaris)

Aimé Acton

Overwegende dat het 75 jaar geleden is dat ‘De Slag aan de Leie’ in Kuurne plaatsvond;
Gelet op de herdenking van ‘De Slag aan de Leie’, die plaatsvindt op 17 mei 2015;
Gelet op de brief van het Gemeentelijk Leieslagcomité Kuurne waarin zij vragen om, naar aanleiding van de herdenking van ‘De Slag aan de Leie’, het ereburgerschap toe te kennen aan de heer Aimé François Acton, de laatste getuige van ‘De Slag aan de Leie’ op 23 mei 1940 te Kuurne;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen als blijk van waardering, de erkentelijkheidspenning van de gemeente Kuurne aan de heer Aimé François Acton wenst toe te kennen;
Overwegende dat de gemeenteraad hierover niet meer tijdig kan beslissen;
BESLUIT:
Artikel 1
Het College van Burgemeester en Schepenen kent, als blijk van waardering, de erkentelijkheidspenning van de gemeente Kuurne toe aan de heer Aimé François Acton, de laatste getuige van ‘De Slag aan de Leie’ op 24 mei 1940.