Overslaan en naar de inhoud gaan

Oorlogsschade

In het notulenboek van het Kuurnse brandweerkorps, dat stipt werd bijgehouden door Gerard LECONTE, luitenant der Brandweer, vinden wij een drietal bladzijden over de meidagen van 1940 in Kuurne.


10 mei: Brand Firma Decoene, Kortrijk

Firma Decoene, Kortrijk
Firma Decoene Kortrijk

Op 10 mei, eerste oorlogsdag, riep het stadsbestuur van Kortrijk, 's avonds om 7.00 uur de hulp in van het korps voor een zware brand, welke ontstaan was in de meubelfabriek Decoene te Kortrijk.

Deze inrichting, wellicht de grootste van het land, beslaat een oppervlakte van verscheidene duizenden m2. Het vuur, ontstaan door het werpen van bommen door Duitse vliegers, woedde er in de afdeling omtrent 3 000 m2 groot, in dewelke geplakt hout werd vervaardigd en waar ontzaglijke voorraden hout en kostbare machines aanwezig waren. 

De auto met de draagbare werd ter plaatse gebracht en opgesteld aan de Aalbeeksesteenweg op de waterleiding, omtrent 200 m van het brandend gebouw gelegen en met 2 lijnen werd aangevallen. Het gelukte na hardnekkig werken het vuur af te snijden en een zeer belangrijke voorraad afgewerkt hout te vrijwaren. Een uur nadien werd ook de autopomp opgevraagd, doch deze moest niet meer worden opgesteld daar de brand omschreven was. Na 1 uur werken kon het korps terug inrukken. 

11 mei: Brand Raymond Nolf - Kortrijk

Nadat zoals de eerste oorlogsdag, ook deze heel de dag en nacht nagenoeg aanhoudend de sirene vliegeralarm had gegeven werd 's avonds om 9 ure brandalarm gegeven. 
Nogmaals riep Kortrijk de hulp in van het korps voor een brand ontstaan in de bereidingsfabriek voor weefsels van Raymond Nolf, in de Vaartstraat.

Het vuur was insgelijks ontstaan door het werpen van bommen door Duitse vliegers en had er de zaal waar grote voorraad weefsels voorhanden was aangetast. Wegens de op hetzelfde ogenblik verscheidene branden, werd de hulp ingeroepen. Met de draagbare werd opnieuw ter plaatse gesneld en deze werd opgesteld aan de vaart langsheen dewelke de fabriek gelegen was. Na ruim een uur werken kon het vuur gedoofd worden en kon tegen middernacht met gedoofde autolichten de terugtocht aangevangen worden. 

24 en 25 mei: Beschieting der Gemeente

Reeds na 10 dagen oorlog en na ganse dagen en nachten vliegeralarm, kon men reeds oostwaarts het kanongebulder waarnemen. 
In de morgen van 22 mei gedurende de aftocht der Engelse troepen, kwamen hier Belgische troepen aan, welke onmiddellijk begonnen met versterkingswerken en loopgraven te maken langsheen de Leie, op het grondgebied der Gemeente. 

Op 23 mei rond de middag begon de beschieting. 's Avonds om 9 uur werden de inwoners bevolen hun woningen te verlaten en achteruit te vluchten waaraan het merendeel gehoorzaamden, terwijl een klein deel zich in de kelders verborgen en de beschieting doorstonden.

Harelbeeksestraat 2
Harelbekestraat 2

De beschieting hield aan, doch bereikte slechts haar hoogtepunt op 24 mei van 11 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, gedurende welke tijdspanne het bombardement een echte hel geleek en aller vreselijkste vernieling teweegbracht. Dezelfde namiddag om 5 uur rukten de Duitse troepen over de Leie de gemeente binnen. Onze gemeente onderstond nog de ganse nacht de beschieting der overzijde, en geleek na deze vreselijke uren een echte puinhoop. Weinig talrijk waren de niet min of meer beschadigde gebouwen. Bij de zo talrijke branden kon geen de minste hulp worden geboden, wegens de volstrekte onmogelijkheid en verbod der Militaire Overheid zich buiten te begeven. Zodoende vierde het vuur hoogtij in de talrijke woningen, schuren en fabrieken welke allen ten gronde uitbrandden. Het materiaal van het korps kwam op een paar lichte kneuzingen na, gaaf uit de beschieting. De op de gemeente aangerichte schade kan na vaststelling als volgt worden ingedeeld:

Schade aan woonhuizen
DatumOorzaakVolledig vernieldZwaarLichtTotaal
10 mei 1940Bommen Duitse vliegers1247
24-25 mei 1940Beschieting Leieslag94125199418
26 maart 1944Bommen geallieerden343845
21 juli 1944Bommen geallieerden351826
7 september 1944Aftocht Duitsers22711
Fabrieken en nijverheidsgebouwen
  37253092

Dat betekende dat één op de vier woningen stoffelijke schade had geleden. Daarbij kwam nog schade aan openbare gebouwen zoals de gemeenschool in de Gasthuisstraat en Armstraat, het gemeentehuis en de Sint-Michielskerk.

Fotoalbum oorlogsschade

 Foto Decoene: Stadsarchief Kortrijk